Podstansiýanyň gurluşy, 10kv-1000kv, elektrik togy we naprýa .eniýe öwrülişi

Podstansiýanyň gurluşy, 10kv-1000kv, elektrik togy we naprýa .eniýe öwrülişi

Gysga düşündiriş:

Substansiýa gurluşy, podstansiýanyň gelýän, çykýan we içki simleri üçin goldaw gurluşydyr.
Podstansiýada podstansiýanyň gurluşy gaty möhüm rol oýnaýar, podstansiýanyň içindäki we daşyndaky elektrik liniýalaryny goldamak üçin jogapkärdir.Podstansiýanyň 50% -ini tutýar we podstansiýanyň möhüm bölegidir.
Ulanylyşyna görä, adatça gelýän çarçuwa, awtobus çarçuwasy, merkezi portal çarçuwasy, burç çarçuwasy we transformator kombinasiýa çarçuwasyna bölünýär.Diňe polat gurluşynyň görnüşi däl, polat gurluşynyň görnüşi hem podstansiýanyň naprýa .eniýe derejesi, geçirijiler we enjamlaryň ýerleşişi bilen kesgitlenýär.Polat gurluşy üçin ulanylýan material polat gurluşynyň özi göterýän ýük bilen baglanyşyklydyr.
Polat çarçuwanyň gurluşy, 220kv podstansiýanyň gelýän çyzyk gurluşy hökmünde ulanylanda, polat görnüşli polat sütün ýaly berk göterijilik ukybyna eýe, ∏ polat çarçuwasy ulanylyp bilner.Polat çarçuwalar, adatça 220kv we ondan ýokary naprýa .eniýe podstansiýalarynda ulanylýar.
Podstansiýanyň bölekleri ýeňil, ýönekeý, gurmak aňsat we çykdajylary tygşytlamak üçin peýdalydyr.Esasan 10kv-1000kv naprýa .eniýe derejesi üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jik suratlar

Polat çig mal
Kompaniýamyz, döwlet tarapyndan tassyklanan we çig malyň hiline berk gözegçilik edýän iri polat fabriklerinden çig mal alýar.

Ösen enjamlar
Kompaniýa önümiň hilini üpjün etmek üçin ösen enjamlary we tälim alan işgärleri ulanýar.

Galvanizasiýa prosesi
Kompaniýamyzyň öz milli galvanizli hammamy bar, ol milli standart hil talaplaryna laýyklykda öndürilýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň