Elektrik geçiriji, geçiriji in Engineeringenerçilik üçin polat turba polýusy

Elektrik geçiriji, geçiriji in Engineeringenerçilik üçin polat turba polýusy

Gysga düşündiriş:

Polat turba çybyklary, adatça, uly egirme maşynlary bilen gaýtadan işlenýän, ýokary hilli polat plitalardan ýasalan we gyzgyn galvanizli poslama garşy bejergä sezewar bolan polat plitalardan ýasalýar.Esasan şäherlerde, şäherlerde, köçelerde we beýleki ýerlerde elektrik geçiriji gurluşygy üçin ulanylýar.
Geçiriji polat turba polýuslarynyň ululygy we beýikligi naprýatageeniýe synpyna görä öndürilýär.Çybyk korpusy kebşirlenýär we emele gelýär, gönüden-göni kran bilen gurnalyp, işçi güýji azaldylýar, amatly gurnama we gysga gurluşyk döwri.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

Geçiriji diňler bilen deňeşdirilende, geçiriji polat turba polýuslarynyň aşakdaky artykmaçlyklary bar:

1. Polat turba sütüni dik we göni, ýokary görnüşli we şäher binalary bilen birleşdirilip bilner.
2. Polat polýusyň “esasy başarnyklary”: durmak üçin 4 fut ulanýan demir diň bilen deňeşdirilende, polat polýusyň bir aýagy ýeterlikdir, şonuň üçin polýusyň we diňiň pol meýdany ep-esli azalýar.Bu aýratynlyk, her dýuým ýer gymmat bolan şäherlerde bäsdeşlik edýär.Esasanam çäkli ýol koridorlary bolan şäher liniýalary üçin amatly.
3. Polat turba sütüni ýol ýaşyl guşak bilen ajaýyp gabat gelip biler.Birinjiden, ýoldaky ýaşyl guşak çyzyk koridory hökmünde ulanylyp bilner, ikinjiden, çyzygyň gorag meýdançasy beýleki ýerlere çozmagynyň öňüni almak üçin ýol bilen örtülendir.

Oneöne bir aýakda durmak polýusyň iň uly artykmaçlygy, ýöne bu onuň ölümli kemçiligi.Gurluş görnüşi, uly ýük göterip bilmejekdigini kesgitleýär.

Önümiň parametri

Haryt ady

Elektrik geçiriji üçin polat turba sütüni

Material

Polat Q355B / Q420

Marka

Si Çuan Taý Yangaň

Reňk

özleşdirilen

Faceerüsti bejermek

Gyzgyn çümdürildi

Önümiň ýeri

Siçuan, Hytaý

Naprýa .eniýe derejesi

10kV-220kV

Şahadatnama

ISO9001: 2015

Windeliň tizligi

120KM / sag

Ömürboýy

30 ýyldan gowrak


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň