Teke turba diňi, Aragatnaşyk diňi

Teke turba diňi, Aragatnaşyk diňi

Gysga düşündiriş:

Bir turba diňi owadan görnüşiň, kiçi aýak yzynyň, ýokary çykdajyly we gysga gurluşyk döwrüniň artykmaçlyklaryna eýe bolan amaly we täze demir diňidir.Häzirki wagtda ykjam aragatnaşyk taslamalarynda giňden ulanylýar we beýikligi adatça 20 bilen 50 metr aralygyndadyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bir turba diňi, bir polat turbadan düzülen simsiz aragatnaşyk üçin öz-özüni goldaýan berkitme gurluşy bolup, esasy göwresi esasan bir turba diňi diýlip atlandyrylýan tegelek ýa-da köpburçly bölek kebşirlenen polat turbadyr.Bir turbaly diň diňiniň korpusynyň materialy esasan Q345B, beýleki kömekçi materiallar Q235B.Minaranyň korpusy owadanlaşdyrylmazdan we kamuflaage edilmezden arassa polat gurluşdyr.Adaty diň görnüşlerine plug-in görnüşi, daşarky dyrmaşma ýaýynyň görnüşi, içki / daşarky flanes görnüşi we ş.m.

Bir turba diňi turba diňleriniň tehniki meýdanyna degişlidir we diňiň korpusyny we diňiň ýokarky bölegine birikdirilen iş platformasyny öz içine alýar.Minara korpusynyň aşagyndaky turba diwary aşaky gapy deşigi bilen üpjün edilýär, iş platformasynyň ýerindäki turba diwary ýokarky gapy deşigi bilen üpjün edilýär we antenna ýaýy iş platformasynyň diwaryna berkidilýär.Transvers bloklardan düzülen dyrmaşma basgançagynda dyrmaşmagyň basgançagynyň esasy hasasy goldaýan çarçuwa bilen berk birikdirilýär we goldaw çarçuwasy minaranyň içki diwarynda ýerleşdirilen birleşdiriji ýaý bilen berkidilýär.

Esasy aýratynlyk

Esasan oba ýerlerinde we oba ýerlerinde sahnalary owadanlaşdyrmazdan we kamuflýasiýa etmezden ulanylýar.
Gurluşy ýönekeý we ýerliklidir;daşky görnüşi owadan;gurmak we ulanmak amatly.
Meýdany: 9-18㎡.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň