Bir aýlawly we iki aýlawly geçiriji diňler, elektrik üpjünçiligi

Bir aýlawly we iki aýlawly geçiriji diňler, elektrik üpjünçiligi

Gysga düşündiriş:

Circleeke zynjyr, bir ýük üçin bir tok üpjünçiligi bolan aýlawy, goşa zynjyr bolsa ýük üçin iki sany elektrik üpjünçiligi bolan aýlawy aňladýar.
Kompaniýamyzyň bir zynjyrly we iki aýlawly geçiriji diňleri döwlet tarapyndan tassyklanan iri polat fabrikleriniň çig malyny ulanýar we çig malyň hiline berk gözegçilik edýär.Çig malyň her bir topary, kompaniýamyz ammara almazdan ozal synag şahadatnamasy bilen bilelikde berilmeli, soňra hil gözegçisi çig maly täzeden gözden geçirer.
Kompaniýa önümiň hilini we önüm tehnologiýasyny üpjün etmek üçin ösen awtomatlaşdyryş enjamlaryny we gowy taýýarlanan işgärleri kabul edýär.Önümiň naprýa .eniýe derejesi 10kv-1000kv.Biziň kompaniýamyz gaýtadan işläp we öndürip biler we önümiň aýratynlyklary müşderileriň isleglerine laýyklykda işlenip taýýarlanylýar.Bir zynjyrly we goşa zynjyrly geçiriji diňler 30 ýyldan gowrak wagt bäri ulanylýar.
Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen bir zynjyrly we goşa zynjyrly geçiriji diňleriň hemmesine gabat gelýän galvanizli boltlar we hozlar bar.9erden 9 metr beýiklikdäki nurbatlaryň we haç goluň aşagyndaky polat boltlar, diňdäki ogurlyga garşy meseläni çözýän ogurlyga garşy boltlardyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jik maglumat

Polat çig mal

Kompaniýamyz, döwlet tarapyndan tassyklanan we çig malyň hiline berk gözegçilik edýän iri polat fabriklerinden çig mal alýar.

sing (1)

Ösen awtomatlaşdyryş enjamlary

Gurnama liniýasyny gaýtadan işlemek we öndürmek üçin ösen awtomatlaşdyryş enjamlary.

sing (2)
sing (3)

Galvanizli boltlar we hozlar

Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen demir diňleriň hemmesine gabat gelýän galvanizli boltlar we hozlar bar.Polýuslar we diňler üçin ýerden 9 metr beýiklikdäki nurbatlaryň we haç golunyň aşagyndaky birleşdiriji polat boltlaryň hemmesi polýuslaryň we diňleriň ogurlygynyň öňüni almak meselesini çözmek üçin ogurlyga garşy boltlardyr.

sing (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň