Önümler

 • Steel Pipe Pole For Power Transmission, Transmission Engineering

  Elektrik geçiriji, geçiriji in Engineeringenerçilik üçin polat turba polýusy

  Polat turba çybyklary, adatça, uly egirme maşynlary bilen gaýtadan işlenýän, ýokary hilli polat plitalardan ýasalan we gyzgyn galvanizli poslama garşy bejergä sezewar bolan polat plitalardan ýasalýar.Esasan şäherlerde, şäherlerde, köçelerde we beýleki ýerlerde elektrik geçiriji gurluşygy üçin ulanylýar.
  Geçiriji polat turba polýuslarynyň ululygy we beýikligi naprýatageeniýe synpyna görä öndürilýär.Çybyk korpusy kebşirlenýär we emele gelýär, gönüden-göni kran bilen gurnalyp, işçi güýji azaldylýar, amatly gurnama we gysga gurluşyk döwri.

 • Linear Tower, Transmission Line Tower

  Çyzykly diň, Geçiriji liniýa diňi

  Çyzykly diň, ýokarky çyzygyň göni bölegi üçin ulanylýan polýus diňine degişlidir.Geçirijileri asma klipler, pin görnüşli ýa-da post-izolýatorlar bilen asylýar.

 • Guyed Tower, Communication Tower, Made By Sichuan Taiyang Company

  Gaýed diňi, Aragatnaşyk diňi, Siçuan Taýýan kompaniýasy tarapyndan ýasaldy

  Gysgaça syn

  Gaýylan diňler, geçirijileri we ýyldyrym geçirijileri goldamak üçin üstünden geçiriji liniýalar üçin goldaw desgalarydyr.Simiň ýer we ýer obýektleri üçin aralyk çäk talaplaryna laýyk gelmegini üpjün ediň.Sim, ýyldyrym gorag simini we öz ýüküni we daşarky ýüküni göterip biler.

 • Single Tube Tower, Communication Tower

  Teke turba diňi, Aragatnaşyk diňi

  Bir turba diňi owadan görnüşiň, kiçi aýak yzynyň, ýokary çykdajyly we gysga gurluşyk döwrüniň artykmaçlyklaryna eýe bolan amaly we täze demir diňidir.Häzirki wagtda ykjam aragatnaşyk taslamalarynda giňden ulanylýar we beýikligi adatça 20 bilen 50 metr aralygyndadyr.

 • Single-Circuit And Double-Circuit Transmission Towers, Power Supply

  Bir aýlawly we iki aýlawly geçiriji diňler, elektrik üpjünçiligi

  Circleeke zynjyr, bir ýük üçin bir tok üpjünçiligi bolan aýlawy, goşa zynjyr bolsa ýük üçin iki sany elektrik üpjünçiligi bolan aýlawy aňladýar.
  Kompaniýamyzyň bir zynjyrly we iki aýlawly geçiriji diňleri döwlet tarapyndan tassyklanan iri polat fabrikleriniň çig malyny ulanýar we çig malyň hiline berk gözegçilik edýär.Çig malyň her bir topary, kompaniýamyz ammara almazdan ozal synag şahadatnamasy bilen bilelikde berilmeli, soňra hil gözegçisi çig maly täzeden gözden geçirer.
  Kompaniýa önümiň hilini we önüm tehnologiýasyny üpjün etmek üçin ösen awtomatlaşdyryş enjamlaryny we gowy taýýarlanan işgärleri kabul edýär.Önümiň naprýa .eniýe derejesi 10kv-1000kv.Biziň kompaniýamyz gaýtadan işläp we öndürip biler we önümiň aýratynlyklary müşderileriň isleglerine laýyklykda işlenip taýýarlanylýar.Bir zynjyrly we goşa zynjyrly geçiriji diňler 30 ýyldan gowrak wagt bäri ulanylýar.
  Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen bir zynjyrly we goşa zynjyrly geçiriji diňleriň hemmesine gabat gelýän galvanizli boltlar we hozlar bar.9erden 9 metr beýiklikdäki nurbatlaryň we haç goluň aşagyndaky polat boltlar, diňdäki ogurlyga garşy meseläni çözýän ogurlyga garşy boltlardyr.

 • Substation Structure, 10kv-1000kv, Electric Current And Voltage Conversion

  Podstansiýanyň gurluşy, 10kv-1000kv, elektrik togy we naprýa .eniýe öwrülişi

  Substansiýa gurluşy, podstansiýanyň gelýän, çykýan we içki simleri üçin goldaw gurluşydyr.
  Podstansiýada podstansiýanyň gurluşy gaty möhüm rol oýnaýar, podstansiýanyň içindäki we daşyndaky elektrik liniýalaryny goldamak üçin jogapkärdir.Podstansiýanyň 50% -ini tutýar we podstansiýanyň möhüm bölegidir.
  Ulanylyşyna görä, adatça gelýän çarçuwa, awtobus çarçuwasy, merkezi portal çarçuwasy, burç çarçuwasy we transformator kombinasiýa çarçuwasyna bölünýär.Diňe polat gurluşynyň görnüşi däl, polat gurluşynyň görnüşi hem podstansiýanyň naprýa .eniýe derejesi, geçirijiler we enjamlaryň ýerleşişi bilen kesgitlenýär.Polat gurluşy üçin ulanylýan material polat gurluşynyň özi göterýän ýük bilen baglanyşyklydyr.
  Polat çarçuwanyň gurluşy, 220kv podstansiýanyň gelýän çyzyk gurluşy hökmünde ulanylanda, polat görnüşli polat sütün ýaly berk göterijilik ukybyna eýe, ∏ polat çarçuwasy ulanylyp bilner.Polat çarçuwalar, adatça 220kv we ondan ýokary naprýa .eniýe podstansiýalarynda ulanylýar.
  Podstansiýanyň bölekleri ýeňil, ýönekeý, gurmak aňsat we çykdajylary tygşytlamak üçin peýdalydyr.Esasan 10kv-1000kv naprýa .eniýe derejesi üçin ulanylýar.

 • Transmission Line Towers In Heavy Ice Areas

  Agyr buzly ýerlerde geçiriji liniýa diňleri

  Agyr buz meýdanyndaky çyzygyň buz galyňlygy 20 mm-den gowrak bolany üçin, statiki we dinamiki buz ýüki uly bolup, minaranyň berkligine, berkligine we burulmagyna garşy has ýokary talaplary öňe sürýär.

 • Corner Tower, Power Transmission Device At The Corner

  Burç diňi, burçdaky elektrik geçiriji enjam

  Burç diňi çyzygyň keseligine ugruny üýtgetmek üçin ulanylýan diňdir.
  Näme üçin burç süýşmesi ýüze çykýar?Iş ýüzünde polýusyň we diňiň haç golunyň belli bir giňligi bar we haç golunyň iki gapdalyndaky asma nokatlary belli bir aralykda ýerleşýär.Burç polýus diňi belli bir burç öndürende, burç polýus diňi şu wagt çyzygyň merkezi çyzygynda ýerleşýän bolsa, üç fazaly asma nokady asyl çyzygyň merkezi çyzygyndan belli bir aralyk bilen sowular; , şonuň üçin ofset aralygyny ýeňip geçmek we üç fazaly simiň asyl ugruna gaýdyp gelmegini ýa-da mümkin boldugyça gyşarmagy azaltmak üçin burç diňiniň merkezini emeli usulda hereket etmeli.Burç süýşmesini döredýän zat şu.

 • Factory Price Hot-Dip Galvanized Steel Tower Transmission Tower

  Zawodyň bahasy, gyzgyn galvanizli polat diňiniň geçiriş diňi

  Geçiriji diň diňe burçly polatdan we polatdan ýasalýar.Geçiriji diňler elektrik toguny daşamak üçin ulanylýar.Geçiriji diňleri gaýtadan işlemek we öndürmek, ösen awtomatiki mehaniki gurnama liniýa amallaryny kabul edýär.Kompaniýamyz, geçiş diňiniň hilini we ussatlygyny kepillendirýän ösen awtomatlaşdyryş enjamlary we tejribeli operatorlary bar.
  Materiallar köplenç Q235B / Q355B / Q420 / Q235C ulanýarlar.Adatça, Q420 materiallary 500Kv ýa-da 750Kv ýaly ýokary woltly geçiriji diňler üçin ulanylýar.Q235C materialy buzda we gar ýerlerinde ulanylýar we güýçli sowuga garşy durup bilýär.Düz ýerler üçin iň köp ulanylýan material Q235B / Q355B.Şonuň üçin geçiriji diňleriň dizaýny we öndürilmegi esasan taslama meýdançasynyň sebit gurşawyna esaslanýar.

 • Three Tube Tower, Communication Tower, Made By Sichuan Taiyang Company

  Üç turba diňi, Aragatnaşyk diňi, Siçuan Taýýan kompaniýasy tarapyndan ýasaldy

  Gysgaça syn

  Üç turba diňiniň sütüni polat turbalardan, diňiň korpusynyň bölegi bolsa üçburç bolup, burç polatdan tapawutly beýik polat gurluşydyr.Ulanylýan beýiklik: 40m, 45m, 50m.Täze üç turbaly aragatnaşyk diňine minaranyň esasy diňiniň sütüni, çyzyk çyzgysy, ýapgyt polýus, antenna ýaýy, ýyldyrym çybygy we diň sütün rozetkasy bar.Üç turbaly diň, polat turbadan ýasalan diň sütünine degişlidir, diňiň korpus bölümi üçburçly öz-özüni goldaýan beýik polat gurluşydyr.