Hiç kimiň ýerinde geçiriji diň taslamasy

Şanxi welaýatynda ýerleşýän Döwlet torunyň geçiriji diň taslamasy adamsyz Daşhan sebitinde başlandy.Geçiriş diňiniň önümlerini öndürmek we daşamak üçin kompaniýamyz jogapkärdir.
Taslama meýdançasy daglaryň çuň ýerinde, adamsyz we ýol hereketi ýok.Şanxi material bekedine äkidilenden soň, ony gurluşyk meýdançasynda atlar bilen alyp gitmeli.Wakanyň bolan temperaturasy 0-dan aşak 10 dereje bolup, ýeriň hemmesi gardy.

Gurluşyk işgärlerine ýol görkezmek we saýtda ýüze çykan kynçylyklara satuwdan soňky hyzmat bermek üçin hünärmen tehnikler iberildi.Kompaniýamyzyň geçiriş diňiniň önümleri gowy hilli, bölekleri az we satuwdan soň öz wagtynda hyzmat edýär. Geçiriş diňiniň önümleri ýerinde gurnama topary tarapyndan gowy garşylandy.

Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen önümleriň hemmesi ömürlik kepillendirilýär we satuwdan soň hyzmat edýär.
Telefon goldawy: 7 * 24 sagat hyzmat beriň, enjamlaryň näsazlyklaryny kesgitlenen möhletde tapmak we çözgütleri teklip etmek we ahyrsoňy ýalňyşlygy ýok etmek üçin hünärmen tehnikleri düzüň.

Önümiň hünärsizdigi ýa-da material, gaýtadan işlemek, gurnamak, daşamak, eltip bermek we ş.m. şertnamanyň talaplaryna laýyk gelmeýänligi we käbir diň materiallary zaýalanan bolsa, kompaniýamyz satyn alyş bölümine degişli materiallary berer. zeper ýeten we kemçilikli diňleriň materialyny çalyşmak üçin mugt.

Şertnama gol çekilenden soň kompaniýamyz tehniki hyzmatlary eder
Iki tarap tarapyndan ylalaşylan gurnama, işe girizmek we tehniki hyzmat meýilnamasyna haýsydyr bir üýtgetme bar bolsa, kompaniýamyz alyja ýazmaça habar berer we gurluşyk alyjynyň tassyklamasyndan soň amala aşyrylar.Sahypanyň şertleriniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin alyjynyň üýtgetmeleri ýa-da üýtgetmeleri teklip etmäge we kompaniýamyza ýazmaça habar bermäge hukugy bar we kompaniýamyz alyjynyň talaplaryny mümkin boldugyça kanagatlandyrmak üçin doly üns berer.

Şertnama gol çekilenden soň, kompaniýamyz saýtda tehniki hyzmatlary bermek, alyja kompaniýamyz tarapyndan berlen tehniki resminamalara we çyzgylara laýyklykda bölümi gurnamagy we düzetmegi, başlangyç düzediş we synag amallary bilen hyzmatdaşlygy üpjün etmek üçin tejribeli tehnikleri bellär. we şertnama harytlarynyň meselelerini çözmek üçin jogapkärdir.Gurmak, düzediş we synag amallary wagtynda ýüze çykdy.


Iş wagty: Mart-04-2022