Polat turba polýusynyň geçiriş taslamasy tamamlandy

Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen polat turba sütünleri, Siçuan welaýatynyň Ziýang şäherinde guruldy.Taslama şäheriň ajaýyp guşagy we şäheriň ajaýyp keşbi, elektrik energiýasy daşamak üçin polat polýuslary ulanmak bilen birleşdirilen şäher ýaşyl guşak ýolunda gurlandygy sebäpli.

Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen polat turba önümleri, gyzgyn galvanizasiýa prosesi bilen bejerilýär.Galvanizasiýa prosesi önümi owadan we poslama garşy önümi kümüş ýaly görkezýär.Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen polat turba çybyk önümleriniň estetikasy şäher şertleriniň talaplaryny doly kanagatlandyryp biler.Polat turba polýusynyň önümiň beýikligi 24 metr 36 metr, naprýa .eniýe derejesi 220kv.Bu polat turba polýusynyň sargyt mukdary 8, kompaniýamyz 24 günüň içinde gaýtadan işlemegi tamamlaýar.Gurluşygyň ähli döwründe çig mal satyn almakdan gaýtadan işlemäge çenli 20 gün, gyzgyn galvanizasiýa üçin 2 gün, harytlary gaplamak üçin 1 gün we gurluşyk meýdançasyna eltmek üçin 1 gün gerek boldy.

Kompaniýamyzyň polat turbalary gurluşyk meýdançasyna gelensoň, derrew satyn alyş bölümini we üçünji tarap gözegçilik bölümini kabul etdik.Gurmak işinde, kompaniýamyz ýerinde tehniki goldaw bermek üçin hünärmen tehnikleri hem ýerleşdirýär.Polat turbalaryň hemmesi 2021-nji ýylyň 5-nji ýanwarynda üstünlikli oturdyldy.

"Ziyang Resources Power Co., Ltd." 2004-nji ýylyň 21-nji iýulynda döredildi we hasaba alnan ofisi T7, T8, T9, Wanda Plazanyň T7, T8 we T9 binalarynda, Yanjiang etrabynyň Jiaozi şaýolunyň girelgesinde, Siçuan welaýatynyň Ziýang şäheri.(7-9) -9 (F) -16 16-16, 17, 18, 19, 20, Döwlet Grid Ulgamy bilen baglanyşykly kompaniýalar.Ziyang Resources Power Co., Ltd. 14 kompaniýa maýa goýdy we 14 şahamçasy bar.

rtran (1)
rtran (2)
rtran (3)

Iş wagty: Mart-04-2022