Minaralaryň tapawudy we klassifikasiýasy

Biri: Umumy diňiň görnüşi

Polat diňleri adatça polat materialyň görnüşinden aşakdaky kategoriýalara bölünýär:

1. Burç polat diňi

Esasy material we web hasasy esasan burç polatdan ýasalýar.Dürli bölüm üýtgeýjilerine görä üçburç diňler, dörtburç diňler, bäşburç diňler, altyburç diňler we sekizburç diňler bar.Iň köp ulanylýan aragatnaşyk dörtburç diň we üçburç diň

2. Polat turba diňi

Esasy material polat turbadyr we meýilli material burç polatdan ýa-da polat turbadan ýasalýar.Şol bir burçly polat diň, kesiş görnüşine görä bölünýär.Üç turba diňi we dört turba diňi aragatnaşyk üçin iň köp ulanylýar.

3. -eke turba diňi (bir turba diňi)

Minaranyň tutuş göwrümi, uly diametrli polat turbadan ýasalan gurluşdyr

4. Mast ýa-da galmak diňi

Merkezi sütünden we süýümli ýüplerden (ýa-da kabellerden) ybarat gaty polat gurluş.

Iki: umumy diň görnüşleri

1. -eke turba diňi:

Kesgitleme: tubeeke turbaly diň, esasy gurluş hökmünde bir uly diametrli konus polat turbasy bilen öz-özüni goldaýan ýokary gatly polat gurluşydyr.Minara korpusynyň kesişmesini iki görnüşe öwrüp bolýar: tegelek we yzygiderli köpburçluk.

Esasy aýratynlyklary: Plaginli bir turba diňiniň diň korpusynyň kesiş bölegi, daşarky dyrmaşygy ulanyp, adatça 12 taraply we 16 taraply bolup, dyrmaşmak basgançagy diňiň daşynda goýulýar.

Ulanylýan beýiklik: 40m, 45m, 50m

2. Üç turba diňi

Kesgitleme: Üç turbaly diň, polat turbalardan ýasalan diň sütüni we diňiň göwresiniň üçburç bölegi bolan öz-özüni goldaýan beýik polat gurluşy aňladýar.

Esasy aýratynlyklary: Üç turbaly diňiň diň sütüni polat turbalardan, diňiň kesişýän bölegi bolsa üçburç bolup, burç polatdan tapawutly berk polat gurluşydyr.

Ulanylýan beýiklik: 40m, 45m, 50m

3. Burç polat diňi

Kesgitleme: Burç polat diňi burç polatdan ýasalan öz-özüni goldaýan berk polat gurluşyny aňladýar

Esasy aýratynlyklary: Burç polat diňiň diň korpusy boltlar bilen birleşdirilen burç polat profilleri bilen gurnalan we kebşirleýiş işi az.Ulanylýan beýiklikler: 45m, 50m, 55m

4. Peýzacape diňi

Kesgitleme: landşaft diňi esasy gurluş hökmünde bir uly diametrli konus polat turbasy bilen öz-özüni goldaýan beýik polat gurluşdyr we landşaft görnüşi talaplary göz öňünde tutup kesgitlenýär;diňiň korpusyny kesmek iki görnüşe bölünip bilner: tegelek we yzygiderli köpburçluk.Tutuşlygyna içerki flanes baglanyşygy

Esasy aýratynlyklary: Içki flanes landşaft diňi, diňiň kesişýän bölegi tegelek bolup, içki dyrmaşmagy ulanyp, dyrmaşmak basgançagy diňiň içinde ýerleşýär, peýzacape görnüşi amaly ýerine, eýesiniň talaplaryna görä çeýe düzülip bilner, we ş.m. Ulanylýan beýiklikler: 30m, 35m

5. Köçe çyrasy

Kesgitleme: Köçe yşyk polýusy şäher ýollarynyň iki tarapynda, gözel ýerler, seýilgähler, meýdançalar we ş.m. giňden ulanylýan landşaft diňiniň aýratyn görnüşidir.

Esasy aýratynlyklary: Minaranyň kesişýän bölegi tegelek.Görnüşi, programma sahnasyna, eýesiniň talaplaryna we ş.m. görä çeýe düzülip bilner. Ulanylýan beýikligi: 20m

6. Dam örtügi kabeli mast

Kesgitleme: Dam örtükli mast, bar bolan binanyň üçeginde gurlan we beýikliklerden we kabellerden ybarat gaty polat düwünleri aňladýar.Esasy aýratynlyklary: Kabelli mast öz-özüni goldamaýan diňdir we diňiň göwresi özbaşdak göterip bilmez.Kabel diňiniň berkligini üpjün etmek üçin deslapky dartgynlylygy ulanyň Ulanylýan beýiklik: 15m

7. Göçme diňli jaý integrasiýasy

Kesgitleme: Göçme diň otagynyň integrasiýasy, simsiz aragatnaşyk üçin kompýuter otagyny we minara mastyny ​​birleşdirýän beýik gurluşdyr.Esasan diň diňinden, kompýuter otagy ulgamyndan we garşy agram ulgamyndan durýar.

Esasy aýratynlyklary: çalt integrasiýa we aňsat göçürmek Ulanylýan beýiklik: 20m-35m

8. Bion agajy

Kesgitleme: Bion agajy, ajaýyp ýerlerde, seýilgählerde, meýdançalarda we ş.m. giňden ulanylýan peýza. Minarasynyň aýratyn görnüşidir. Peýzacape görnüşi agaç görnüşidir

Esasy aýratynlyklary: Bionik agaç diňiniň korpusynyň kesiş bölegi tegelek bolup, içerki dyrmaşmagy ulanýar we dyrmaşmak basgançagy diňiň göwresiniň içinde goýulýar.Agajyň görnüşi amaly ýerine, eýesiniň talaplaryna we ş.m. görä çeýe düzülip bilner. Ulanylýan beýikligi: 20m-35m

9. cableer kabel diňi

Kesgitleme: Gaýlanan diň, diň sütünlerinden we ýasalan simlerden ybarat öz-özüni goldaýan berk polat gurluşdyr

Esasy aýratynlyklary: Kabel diňi, özüni goldaýan diň däl.Minaranyň göwresi özbaşdak göterip bilmeýär.Daşarky ýüklere garşy durmak üçin çekiji süýümi köpeltmeli we kabel diňiniň berkligini üpjün etmek üçin çekiji süýüm arkaly öňünden dartgynlylygy ulanmaly.Ulanylýan beýiklik: 20m-30m

10. Damyň beýikligi

Kesgitleme: Dam örtügi artýan çarçuwa, bar bolan binanyň üçeginde gurlan panjara görnüşli polat gurluşyny aňladýar Esasy aýratynlyklar: Boýy adatça gaty ýokary däl we bölüm adatça adaty köpburçlukdyr.Ulanylýan beýiklik: 10m-20m

11. Dam üçegi

Kesgitleme: Göni antenna gurnamak üçin bar bolan binanyň üçegine direg bilen direg

Esasy aýratynlyklary: üçek sütüni, adatça, diňe bir jübüt antenna gurmak üçin ulanylýar: üçek bilen baglanyşyk görnüşine görä, ol iki görnüşe bölünýär: çybyk polýusyny we agyrlyk polýusyny oturtmak Ulanylýan beýiklik: 2m-8m

12. üçek peýza. Minarasy

Kesgitleme: üçek peýza. Minarasy, peýzacape zerurlyklaryny göz öňünde tutup, üçekde gurlan üçek diňidir.Esasy aýratynlyklary: landşaft zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin çeýe şekil Ulanylýan beýiklik: 8m-18m

13. Antennany owadanlaň

Kesgitleme: Gözellik antennasy üçegiň üstünde kamuflaage örtügi bolan antenna polýusdyr.Kamuflaage gapagynyň sazlanyşy, daş-töweregi gurşap almagy göz öňünde tutýar.Adaty örtük şekillerine bacalar, suw çüýşeleri we kondisionerleriň açyk bölümleri girýär.

14. H hasasy

Kesgitleme: Aragatnaşyk liniýasynyň in engineeringenerçiligindäki H-polýus, elektrik maskalarynyň ýerleşişiniň, enjamlaryň dakylýan ýaýlarynyň we platformalarynyň şekili bilen atlandyrylýar we bu konwensiýa.

Esasy aýratynlyklary: H polýus, umuman, iki masta beýikdir.

Üç: diňiň görnüşini tapawutlandyrmak boýunça maslahatlar

1. Burç polat diňi bilen polat turba diňiniň arasyndaky tapawut: burç polat diňi burç polatdyr (üçburç polat);turba diňi turba polat, tegelek turba polatdyr

2. Mast bilen diňiň arasyndaky tapawut: köplenç 20 metrden aşak polýus, 20 metrden ýokary diň: üçek polýus,

.Er diňdir.

3. Boýy ýokarlandyrýan ramka, panjara görnüşindäki iň polat gurluşdyr, beýikligi adatça gaty ýokary däl (10m-20m) we bölüm birdir

Adatça köpburçly bölüm.Forer ýer üçin beýik, üçek üçek üçin beýikdir.


Iş wagty: Iýun-20-2022