Fireangynyň öňüni almak we elektrik toguny goramak boýunça işler

Sinhua habar gullugy “Gyşyň gyş howasynyň aýratynlyklaryny we ýangyn elektrik geçirijilerine zeper ýetirmek aňsatdygyny göz öňünde tutup, soňky günlerde dürli ýurtlaryň elektrik ulgamlary elektrik geçiriji liniýalarynda ýangynyň öňüni alyş patrullygy, gizlin howp derňewi we ýangynyň öňüni almak üçin güýçli iş alyp bardylar. köpçüligiň dykgatyna ýetiriň, setir bölümlerine gözegçilik we töwekgelçilikleri dolandyrmagy güýçlendiriň, elektrik liniýasynyň howpsuz we durnukly işlemegini üpjün etmek üçin elektrik geçirijileriniň ýangynyň öňüni alyş işini netijeli güýçlendiriň.

“Ilki bilen öňüni almak we öňüni alyş we gözegçiligi utgaşdyrmak” ýörelgesine laýyklykda kompaniýa dag ýangynyň öňüni almak we energiýany tygşytlamak boýunça jikme-jik iş meýilnamalaryny düzer, elektrik geçiriji liniýalar boýunça ýerli hökümetler we tokaý bölümleri bilen işjeň aragatnaşyk saklar, ultra wagtynda arassalanar - elektrik desgalaryny goramak meýdanyndaky beýik agaçlar we çyzygyň agaçlara dökülmeginiň we dag ýangynlarynyň döremeginiň öňüni alyň.Elektrik torunyň işleýiş tertibini ýerlikli tertipläň, şol bir wagtyň özünde goşa ýa-da birnäçe setir ýüze çykan ýagdaýynda gowy iş ediň we adatdan daşary ýagdaý ýüze çykan halatynda agyrlyk we gyssaglylyk boýunça degişli çäreleriň görülmegini üpjün ediň elektrik torunyň howpsuzlygy;Gullukda gyssagly dolandyryşy güýçlendiriň, ätiýaçlyk şaýlaryny, gyssagly abatlaýyş işgärlerini, materiallary we materiallary taýýarlaň we nobatdaky işgärler howanyň üýtgemegine, nobatdaky tertip-düzgüne üns berýärler, liniýanyň işleýşini we tehniki hyzmatyny, gyssagly abatlaýyş toparyny üpjün edýärler we ýerli hökümet 24 sagat aragatnaşyk, heläkçiligi baglanyşdyrmagyň umumy mehanizmini emele getirýär we ilkinji gezek gyssagly bejergini amala aşyrmak üçin iň ýokary güýjüň bolmagyny üpjün edýär. "

Biziň kompaniýamyz milli elektrik kompaniýasynyň ýangyndan goramak işine işjeň jogap berdi.Geçiriji liniýa polat diňi, geçiriji liniýa polat turba çyzygy zaýalanan ýagdaýynda, kompaniýamyz öz wagtynda elektrik üpjünçiligi bolan ýagdaýynda täze polat diňini, polat turba çybyk önümlerini üpjün edip biler.


Iş wagty: -20anwar-13-2023