Haýyr-sahawata goşant goşuň

Geçiriji liniýa diňlerinde, elektrik geçiriji polat turba polýuslarynda, aragatnaşyk diňlerinde we beýleki önümlerde 16 ýyl önümçilik tejribesi bar we kem-kemden bu pudakda kuwwatly kärhana öwrüldi.Işiň döredilmegi bilen bir hatarda kompaniýamyz haýyr-sahawat guramalaryna hem kömek edýär.

2010-njy ýyldaky Luşan ýer titremesinde kompaniýamyz ýer titremesinden soň ejir çekenlere kömek bermek üçin derrew haýyr-sahawat işlerini başlady.2020-nji ýylda “Koronawirus” romany epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik üçin pul berdi.2021-nji ýylda kompaniýamyzyň başlygy, uniwersitet, magistr we doktorlyk derejeleri üçin doly okuwyny tölejek garyp, ýöne ýokary üstünlik gazanan kollej okuwçysyna hemaýat etdi.

Biziň kompaniýamyz duýgynyň we güýjüň bilelikde ýaşaýan kompaniýasydyr we biz bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin ygtybarly we ygtybarly.“Gatnaşyk hil kesgitleýär”.Müşderilerimize we önümlerimize gowy garasak, kompaniýamyz hem gowy önüm öndürjekdigine berk ynanýarys.

tyj


Iş wagty: Mart-04-2022