Habarlar

 • Fireangynyň öňüni almak we elektrik toguny goramak boýunça işler

  Sinhua habar gullugy "Gurak gyş howasynyň aýratynlyklaryny we elektrik liniýalaryna zeper ýetirmeginiň aňsatdygyny göz öňünde tutup, soňky günlerde dürli ýurtlaryň elektrik ulgamlary elektrik geçiriji liniýalarynda ýangynyň öňüni alyş patrulyny, gizlin howp derňewini ...
  Koprak oka
 • Häzirki zaman geçiriş diňiniň ösüşi

  Soňky ýyllarda, halk hojalygynyň çalt ösmegi bilen, elektrik pudagynyň çalt ösmegi elektrik geçiriji liniýa diňiniň senagatynyň çalt ösmegine itergi berdi.Statistikalara görä, biziň ýurdumyzdaky elektrik geçiriji diňleriniň senagatynyň satuw girdejisi 5 milliarddan ýokarlandy ...
  Koprak oka
 • Minaralaryň tapawudy we klassifikasiýasy

  Biri: Umumy diň görnüşi Polat diňiniň mastalary adatça polat materialyň görnüşinden aşakdaky kategoriýalara bölünýär: 1. Burç polat diňi Esasy material we web çybyk esasan burç polatdan ýasalýar.Dürli bölüm üýtgeýjilerine görä üçburç diňler, kwadrangula ...
  Koprak oka
 • Haýyr-sahawata goşant goşuň

  Geçiriji liniýa diňlerinde, elektrik geçiriji polat turba polýuslarynda, aragatnaşyk diňlerinde we beýleki önümlerde 16 ýyl önümçilik tejribesi bar we kem-kemden bu pudakda kuwwatly kärhana öwrüldi.Işiň döredilmegi bilen bir wagtyň özünde kompaniýamyz ...
  Koprak oka
 • Polat turba polýusynyň geçiriş taslamasy tamamlandy

  Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen polat turba polýuslary, Siçuan welaýatynyň Ziýang şäherinde guruldy.Taslama şäheriň ýaşyl kemeri ýolunda, şäheriň ajaýyp keşbi we şäheriň meýdany bilen birleşdirilendigi sebäpli, elektrik energiýasy üçin polat polýuslaryň ulanylmagy ...
  Koprak oka
 • Hiç kimiň ýerinde geçiriji diň taslamasy

  Şanxi welaýatynda ýerleşýän Döwlet torunyň geçiriji diň taslamasy adamsyz Daşhan sebitinde başlandy.Geçiriş diňiniň önümlerini öndürmek we daşamak üçin kompaniýamyz jogapkärdir.Taslama meýdançasy daglaryň çuň ýerinde, adamsyz we ýol hereketi ýok.Aft ...
  Koprak oka