Çyzykly diň, Geçiriji liniýa diňi

Çyzykly diň, Geçiriji liniýa diňi

Gysga düşündiriş:

Çyzykly diň, ýokarky çyzygyň göni bölegi üçin ulanylýan polýus diňine degişlidir.Geçirijileri asma klipler, pin görnüşli ýa-da post-izolýatorlar bilen asylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Çyzykly diň göni çyzykda ýerleşýär.Çyzykly diňiň asma siminiň güýjüni seljermek we dizaýn we gurluşyk wagtynda ýaý sagasynyň ululygyna gözegçilik etmek bilen, öň we yzky dişlileriň dartylmagy deňagramly bolup biler.Şonuň üçin Çyzykly diňiň asylýan nokadynda ýüze çykýan güýç dikligine aşaklygyna, ýagny Çyzykly diň diňleýjileri goldap biler (diňe dik ýükleri we ýel ýüklerini göterip biler).Şol bir wagtyň özünde, asma gysgyç çyzyk işleýän wagty erkin aýlanyp bilner we asma sim bilen diňiň arasyndaky baglanyşyk erkin aýlanyp bilner, şonuň üçin asma sim dartyş tapawudyny islendik wagt öwezini dolup biler.Dinamiki deňagramlylyk, asma simiň süýşmegi bilen gazanylýar we çyzykly diň simiň uzyn ýükünden gaça durýar.Diňe dik we keseligine ýükleri (ýel ýükleri) alyň.Şeýlelik bilen, Çyzykly diňde diňe gysyş meselesi bar, dartyş we egilmek meselesi ýok.

Aýratynlyklary

1. Minaranyň materialy gaty tygşytlanýar.
2. Minara gaty beýik bolsa-da gorkmaýar.
Şonuň üçin beýik diňler we aýlaw diňleri çyzykly diňlerdir.
Elbetde, çyzykly diňiň dizaýnynda, esasan, döwülen çyzyklar we deňsiz buzlamak, aşa agyr ýagdaýlarda az mukdarda uzynlyk ýükleri hem göz öňünde tutulmalydyr.

Satuwdan soň hyzmat

1. Hyzmat ýörelgesi: çalt, aýgytly, takyk, oýlanyşykly we düýpli
2. Hyzmat usuly.
Telefon goldawy: 7 * 24 sagat hyzmat beriň, enjamyň näsazlygyny kesgitlenen wagtyň içinde tapmak we çözgüt tapmak we ahyrsoňy ýalňyşlygy ýok etmek üçin hünärmen we tehniki işgärler gurnalar.
Satyşdan soňky hyzmat aragatnaşygy: Li Song Satuwdan soňky hyzmat aragatnaşyk: 13699459643
3. Önümiň hünärsizdigi ýa-da material, iş, önümçilik, gurnama, ulag, eltip bermek we ş.m. şertnamanyň talaplaryna laýyk gelmeýänligi we käbir diň materiallary zaýalanan bolsa, kompaniýamyz degişli materiallary üpjün eder zeper ýeten we kemçilikli diň materiallaryny çalyşmak üçin satyn alyş bölümi mugt.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň