Gaýed diňi, Aragatnaşyk diňi, Siçuan Taýýan kompaniýasy tarapyndan ýasaldy

Gaýed diňi, Aragatnaşyk diňi, Siçuan Taýýan kompaniýasy tarapyndan ýasaldy

Gysga düşündiriş:

Gysgaça syn

Gaýylan diňler, geçirijileri we ýyldyrym geçirijileri goldamak üçin üstünden geçiriji liniýalar üçin goldaw desgalarydyr.Simiň ýer we ýer obýektleri üçin aralyk çäk talaplaryna laýyk gelmegini üpjün ediň.Sim, ýyldyrym gorag simini we öz ýüküni we daşarky ýüküni göterip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gurluşy

Guaralan diň diňiň kellesinden, sütünden we çekiş siminden durýar.Minaranyň kellesi we sütüni, umuman gowy durnuklylygy we uly eksenel basyşa çydap bilýän burç demirden ybarat kosmos çarçuwasyndan durýar.Gözlenen diň materialyň güýç aýratynlyklaryndan doly peýdalanyp, materialyň sarp edilişini azaldyp biler.Şeýle-de bolsa, çekiş çyzgysy ekerançylyk ýerleriniň mehanizirlenen ekerançylygy üçin amatly däl meýdany tutýar, şonuň üçin seýrek ulanylýar.

Görnüşi boýunça, diňi üçburçlukda ýerleşdirilen simler, pişigiň kellesi görnüşi, keseligine ýerleşdirilen simler bilen gapy görnüşi, çekiş siminiň V görnüşi we ş.m. bilen “ýokary” görnüşe bölmek bolar. uzynlygyna garaşsyz içki çekiji sim derwezesi diňi we ş.m.

Dizaýn

Gunaralan diňiň işi esasan çekiş simleri bilen alnyp barylýar.Şonuň üçin çekiş simleri we diň diňi dizaýnda deň derejede möhüm hasaplanmalydyr.Taslama prosesi ilki diňde hereket edýän daşarky güýji hasaplamak, soňra kabel ulgamyny, esasy sütüni, haç goluny hasaplamak we ahyrynda binýady hasaplamakdyr.Daşarky güýjüň täsiri astynda çekiji sim ýer labyrynyň we esasy sütüniň düýbüniň topragynyň deformasiýasyna we çekiji sim bölekleriniň süýşmegine sebäp bolar, şonuň üçin düwün süýşmesini hasaplanda çekiş siminiň uzalmagy göz öňünde tutulmalydyr. çekiji sim.

Çekiş sim bilen ýeriň arasyndaky burç teoretiki taýdan β = 45 ° bilen iň tygşytly.Şeýle-de bolsa, çekiji sim bilen simiň arasyndaky elektrik aralygy we ýerleri basyp almak zerurlygy sebäpli, adatça β = 60 ° alynýar.Bir sütünli diň üçin minara üçin ýer tekizligindäki kabelleriň burçy α burçy, adatça biri-birine 90 ° burçda dört çekiş simini goýýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň