Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1. Kompaniýa

(1) Siz öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biziň kompaniýamyz, tejribeli işçiler bilen geçiriş diňi, aragatnaşyk diňi we degişli esbaplar hünärmen öndürijilerdir.Önümlerimiziň hemmesi müşderiniň islegine görä öndürilýär.

2. Şahadatnama

(1) Haýsy şahadatnamaňyz bar?

Biziň kompaniýamyz IS09001 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny, ISO14001 daşky gurşawy dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny we ISO45001 hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny aldy.
Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

3. Tehniki mümkinçilikler

(1) Dizaýn toparyňyzyň ukyby näme?

Tehniki bölümimizde 6 işgär bar, olardan 4-si Pakistan we Mýanma ýaly daşary ýurt taslamalaryna gatnaşdy.Kompaniýamyzyň çyzgy talaplaryna laýyklykda önümçiligi ýokary galdyryp biljek ýokary derejeli programma üpjünçiligi bar.Çeýe dizaýn mehanizmimiz we güýçli güýjümiz müşderileriň talaplaryny kanagatlandyryp biler.

Tehniki bölümimizde 6 işgär bar, olardan 4-si Pakistan we Mýanma ýaly daşary ýurt taslamalaryna gatnaşdy.Kompaniýamyzyň çyzgy talaplaryna laýyklykda önümçiligi ýokary galdyryp biljek ýokary derejeli programma üpjünçiligi bar.Çeýe dizaýn mehanizmimiz we güýçli güýjümiz müşderileriň talaplaryny kanagatlandyryp biler.

(2) Önümleriňiziň tehniki görkezijileri haýsylar?

Önümlerimiziň tehniki görkezijilerine polat material, polat ululygy, kebşäniň hili, gyzgyn galvanizli görnüş we galyňlyk girýär.Aboveokardaky görkezijiler CMA, CNAS ýa-da müşderi tarapyndan kesgitlenen üçünji tarap tarapyndan synagdan geçiriler.

(3) Önümiňiz pudakda nähili tapawutlanýar?

Önümlerimiz ilki bilen hil we hyzmat superme düşünjesine eýerýärler we dürli önüm aýratynlyklarynyň talaplaryna laýyklykda müşderileriň isleglerini kanagatlandyrýarlar.

4. Satyn almalar

(1) Satyn alyş ulgamyňyz näme?

Satyn alma ulgamymyz, adaty önümçilik we satuw işlerini dowam etdirmek üçin “dogry üpjün edijiden” “gerekli mukdarda” materiallar bilen “dogry mukdarda” “dogry hil” üpjün etmek üçin 5R ýörelgesini kabul edýär.Şol bir wagtyň özünde, satyn alyş we üpjünçilik maksatlarymyza ýetmek üçin önümçilik we marketing çykdajylaryny azaltmaga çalyşýarys: üpjün edijiler bilen ýakyn gatnaşyklar, üpjünçiligi üpjün etmek we goldamak, satyn alyş çykdajylaryny azaltmak we satyn alyşlaryň hilini üpjün etmek.

(2) Siziň üpjün edijileriňiz kimler?

Häzirki wagtda Anshan Demir we Polat Topary Korporasiýasy, Panzhihua Demir we Polat Kompaniýasy, Anyang Demir we Polat Şereketi, Çongçin Demir we Polat Kompaniýasy, Handan Demir we Polat Kompaniýasy we beýleki iri polat öndürijileri ýaly 5 kärhana bilen 5 ýyl bäri hyzmatdaşlyk edýäris. .

(3) Üpjün edijileriň standartlary nähili?

Üpjün edijilerimiziň hiline, göwrümine we abraýyna uly ähmiýet berýäris.Uzak möhletli hyzmatdaşlygyň iki tarapa hem uzak möhletleýin peýda getirjekdigine berk ynanýarys.

5. Önümçilik

(1) Önümçilik prosesiňiz nähili?

1. Aragatnaşyk we dizaýn çyzgylaryny tassyklamak.
2. Şertnama gol çekmek.
3. Tehniki bölüm tassyklanylandan soň dogry çyzgylary we maglumatlary paýlaşar we material satyn alyş sanawyny iberer.
4. Çig mal zawoda gelende hil barlag bölümi barlagdan soň almak üçin gol çeker.
5. Önümçilik bölümi, tehniki bölüm gutaransoň, tehniki maglumatlary laýyklykda önümçilik işini tertipleýär.
6. Hil gözegçiligi işgärleri soňky önüm öndürilenden soň hil barlagyny geçirýärler we barlagdan soň gyzgyn galvanizasiýa edýärler.
7. Hil gözegçiligi işgärleri galvanizden soň taýýar önümlerde soňky barlagy geçirýärler.
8. Gaplanan önümler taýýar önüm ammaryna girýär.

(2) Adaty önümiňiziň dowamlylygy näçe wagt?

Harytlaryň islegine baglydyr.
Eltip beriş wagty your goýumyňyzy alanymyzdan soň güýje girer, önümiňiz üçin iň soňky tassyklamany alarys.
Islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.Köp halatlarda muny edip bileris.

(3) Önümler üçin MOQ barmy?

MOQ ýok.Isleg näçe bolsa-da, kompaniýamyz siziň hyzmatdaşlygyňyzy makullaýar.

(4) Jemi önümçilik kuwwatyňyz näçe?

Jemi önümçilik kuwwatymyz ýylda 40,000 tonna.

(5) Önümleriňiziň saklanyş möhleti näçe?

Önümiň hilini 50 ýyl kepillendirip bolýar.

6. Hil gözegçiligi

(1) Sizde haýsy synag enjamlary bar?

Hil barlagy bölüminde ähliumumy synag enjamy, ultrases galyňlygy ölçeýji, ultrases şöhlelerini kesgitleýji, spektr analizatory, örtük galyňlygy ölçeýji, kebşirleýiş gözegçiligi we ş.m. bar.

7. Töleg usuly

(1) Kompaniýaňyz üçin kabul ederlikli töleg usullary haýsylar?

30% T / T goýumy, iberilmezden ozal 70% T / T balans tölegi.
Has köp töleg usullary sargyt mukdaryna baglydyr.

8. Hyzmat

(1) Haýsy tehniki hyzmatlary hödürleýärsiňiz?

Kompaniýamyz, gurnama döwründe tehniki gurnama hyzmatlaryny we gurnama we işe giriziş döwründe ýüze çykýan önümiň hili sebäpli satuwdan soňky hyzmaty hödürleýär.
Telefon: (86) 15928113277
Email: taiyangtower@sctydlgj.com