Burç diňi, burçdaky elektrik geçiriji enjam

Burç diňi, burçdaky elektrik geçiriji enjam

Gysga düşündiriş:

Burç diňi çyzygyň keseligine ugruny üýtgetmek üçin ulanylýan diňdir.
Näme üçin burç süýşmesi ýüze çykýar?Iş ýüzünde polýusyň we diňiň haç golunyň belli bir giňligi bar we haç golunyň iki gapdalyndaky asma nokatlary belli bir aralykda ýerleşýär.Burç polýus diňi belli bir burç öndürende, burç polýus diňi şu wagt çyzygyň merkezi çyzygynda ýerleşýän bolsa, üç fazaly asma nokady asyl çyzygyň merkezi çyzygyndan belli bir aralyk bilen sowular; , şonuň üçin ofset aralygyny ýeňip geçmek we üç fazaly simiň asyl ugruna gaýdyp gelmegini ýa-da mümkin boldugyça gyşarmagy azaltmak üçin burç diňiniň merkezini emeli usulda hereket etmeli.Burç süýşmesini döredýän zat şu.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Dartyş polýusynyň dizaýnynda simli goltugyň asma nokady, adatça, bökmek bilen içki diňiň korpusynyň (ýa-da esasy sütüniň) arasyndaky howa boşlugyny üpjün etmek üçin daşarky burçdan uzaklyk bilen ýapylýar.Burç çeňňegi saga öwrülse, burç çeňňegi gymyldamaz.Şeýle-de bolsa, burç çybygynyň öň we arka tarapynda göni çybyklar bar bolsa, göni hasanyň sag tarapyndaky asma sim çepe öwrüler, esasanam ýokarky şekilli göni çybyk, sebäbi ýokarky haç goly üstünde sag tarap, asylýan setir çepe has köp egiler.Aboveokardaky hadysadan gaça durmak üçin burç diňiniň merkezi içki we daşarky burçlaryň bissektrine tarap süýşmeli.

Burç diňiniň naprýa .eniýe derejesi we ulanylyşy adaty diňiňki bilen deňdir, ýöne dizaýn shemasy geografiki ýagdaýa görä tapawutlanýar we adaty diňden has köp burç funksiýasyna eýedir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň