Biz hakda

“Sichuan Tai Yangang” elektrik energiýasy komponentleri önümçilik kärhanasy

about1

Biz näme edýäris

“Sichuan Taiyang Electric Power Component Manufacturing Co., Ltd.” 2016-njy ýylda Sinjin senagat zolagyna göçdi. Emma polat diňini dizaýner hökmünde polat diňini öndürmekde eýýäm 15 ýyldan gowrak tejribämiz bar.Biz, esasan, burç paneli diňleri, polat turba diňleri, polat polýuslar, podstansiýa gurluşlary, gün ýaýlary, labyr boltlary, diň labyrlary we beýleki önümleri öz içine alýan galvanizli gatlaksyz polat konstruksiýalary öndürýäris.Şol bir wagtyň özünde önümi daşamak, gaýtadan işlemek, öndürmek, galvanizasiýa we gurnamak üçin doly bir bitewi hyzmat bar.

Bizde näme bar

Häzirki wagtda kompaniýamyzda 100-den gowrak dürli hünär önümçilik enjamlary, çylşyrymly enjamlar, ösen tehnologiýa we güýçli tehniki güýç bar.20 000 tonna önümçilik we gaýtadan işlemek kuwwaty we 32,000 tonnadan gowrak galvanizleýji.Kompaniýanyň açyk meýdançasy, tekiz ýollary, amatly göterilmegi we ýeterlik elektrik üpjünçiligi bar, bu 24 sagat üznüksiz önümçilik işine doly laýyk bolup biler.Biziň kompaniýamyz “çyn ýürekden hyzmatdaşlyk, özara peýdalylyk we ýeňiş gazanmak” iş ýörelgesine eýerýär we guramaçylyk gurluşyny we standartlaşdyrylan dolandyryş ulgamyny yzygiderli kämilleşdirýär.

about2

Näme üçin bizi saýlamaly?

Kompaniýany goramak

Biziň kompaniýamyz, tejribeli işçiler bilen geçiriş diňi, aragatnaşyk diňi we degişli esbaplar hünärmen öndürijilerdir.Zawodyň meýdany 12,000 inedördül metr bolup, ýyllyk önümçiligini 40,000 tonna ýetirip biler.Kompaniýamyz ýokary hilli polat çig mal ulanýar we önüm materiallarynyň hili kepillendirilýär.Önümlerimiziň hemmesi müşderiniň islegine görä öndürilýär.Önümiň hilini 50 ýyl kepillendirip bolýar.Önümlerimiz ilki bilen hil we hyzmat superme düşünjesine eýerýärler Isleg näçe bolsa-da, kompaniýamyz siziň hyzmatdaşlygyňyzy makullaýar.

Önümçilik we synag enjamlary

Kompaniýada 60-dan gowrak önümçilik enjamlary we 30-dan gowrak gözleg enjamlary bar.Awtomatiki burç polat önümçilik liniýasy, awtomatiki plastinka önümçilik liniýasy, gyrkyjy maşyn, kesiji maşyn, egirme maşyn, kebşirleýji maşyn, metbugat enjamy we ş.m. ýaly ösen önümçilik enjamlary bar we uniwersal synag enjamy, ultrases galyňlygy ölçeýji ýaly ösen barlag enjamlary bar. , ultramelewşe kemçilik detektory, spektr analizatory, örtük galyňlygy ölçeýji, kebşirleýiş gözegçiligi we ş.m.
Çig mal gözleginden başlap, önümçilige we gaýtadan işlemäge çenli önüm öndürýän zawodyň barlagyna çenli kompaniýamyzyň enjam güýji ýeterlik kepillik mümkinçiliklerini üpjün edip biler.

Toparyň güýji

Kompaniýamyzyň 286 işgäri bar.Olaryň arasynda 2 sany ultrases sesli ikinji inspektor, 2 sany himiki derňew synagy tehnigi, 2 mehaniki öndürijilik tehnigi, 2 sany weýran ediji synag işgäri, 12 kebşirleýji şahadatnamasy, 6 sany ulag operasiýa şahadatnamasy we 14 sany armatura şahadatnamasy bar.Kompaniýanyň 28 dolandyryjysy, 6 tehnigi bar, olaryň 4-si Pakistan we Mýanma ýaly daşary ýurt taslamalaryna gatnaşdy we 2 ýyldan gowrak önümçilik we gaýtadan işlemek tejribesi bolan 150 adam bar.
Kompaniýanyň topary güýçli, gowşuryş wagty we önümiň hili kepillendirilýär.

Gaýtadan işlemek tehnologiýasy

1. Aragatnaşyk we dizaýn çyzgylaryny tassyklamak.
2. Şertnama gol çekmek.
3. Tehniki bölüm tassyklanylandan soň dogry çyzgylary we maglumatlary paýlaşar we material satyn alyş sanawyny iberer.
4. Çig mal zawoda gelende hil barlag bölümi barlagdan soň almak üçin gol çeker.
5. Önümçilik bölümi, tehniki bölüm gutaransoň, tehniki maglumatlary laýyklykda önümçilik işini tertipleýär.
6. Hil gözegçiligi işgärleri soňky önüm öndürilenden soň hil barlagyny geçirýärler we barlagdan soň gyzgyn galvanizasiýa edýärler.
7. Hil gözegçiligi işgärleri galvanizden soň taýýar önümlerde soňky barlagy geçirýärler.
8. Gaplanan önümler taýýar önüm ammaryna girýär.
Kompaniýanyň 12m * 1,6m * 2,5 m gyzgyn galvanizli sink gazany bar, bu önümçilik, önümçilik, galvanizasiýa we eltip bermegiň toplumlaýyn gaýtadan işleýiş prosedurasyny amala aşyrýar.
Gaýtadan işlenen önümler sink distillat tikenlerinden azat we hili kepillendirilýär.

Hil barlagy

Quality-Control1

Çig mal

E Esasy çig malyň her partiýasy, 5 ýyldan gowrak wagt bäri hyzmatdaşlarymyz bolan iri polat öndürijilerinden gelýär.Çeşmeden önümleriň ygtybarlylygyny kepillendirýäris.Çig malyň her topary taýýar önümiň ökde bolmagyny üpjün etmek üçin önümçilikden öň komponent barlagyndan geçer.

Quality-Control2

Enjamlar

Kompaniýada 60-dan gowrak önümçilik enjamlary we 30-dan gowrak gözleg enjamlary bar.Önümçilik ussahanasy çig mal barlagy geçirilenden soň önümçilik meýilnamalaryny düzer.

Quality-Control3

Topar

Kompaniýanyň 286 işgäri bar.Kompaniýanyň 28 dolandyryjysy, 6 tehnigi bar, olaryň 4-si Pakistan we Mýanma ýaly daşary ýurt taslamalaryna gatnaşdy we 2 ýyldan gowrak önümçilik we gaýtadan işlemek tejribesi bolan 150 adam bar.

Quality-Control4

Taýýar önüm

Taýýar önümler galvanizlenensoň, iki hil gözegçisi adaty talaplara laýyklykda taýýar önümleriň her toparynda tötänleýin barlaglar geçirer we önümi barlamak hasabat resminamalaryny taýýarlar we müşderilere iberer.

Quality-Control5

Jemleýji barlag

Hil barlagy bölümi iberilmezden ozal önümleriň her toparyny barlar.Barlag proseduralary önüm polat materialyny, poladyň ululygyny, kebşirlemegiň hilini, gyzgyn galvanizleşmegiň daşky görnüşini we galyňlygyny öz içine alýar.Synag netijeleriniň hemmesi hasabat tarapyndan taýýarlanar we soňra müşderä iberiler.

Kompaniýa bazary giňeltmäge çalyşýar we bazar bäsleşigine giňden gatnaşýar.Açyk iş maksatlary, amaly iş stili, çeýe marketing strategiýalary we ajaýyp hyzmatlar bilen kompaniýa ulanyjylaryň köpüsiniň ynamyny we söýgüsini gazandy!Soňky ýyllarda kompaniýamyzyň önümler toplumy Siçuan, nanunnan, Guizhou, Hubeý, Tibet, Çongçin we beýleki ýerlere ýaýrady we Mýanma, Wýetnam, Päkistan we beýleki ýurtlara eksport edildi we ulanyjylar tarapyndan gowy garşylandy.